Hero image
Hospitality

Important information

EN.png DK-SMALL.png DE-SMALL.png

The accomodation takes place in schools in Kolding and Lunderskov. For the sake of the daily users of the premises, are the following rules of conduct to be complied with:

At least one adult responsible leader must stay with your participants. There must always be a leader present when one or more of the participants are at the accommodation.

The leader is responsible for any damage or missing effects at the accommodation.

The instructions from the fire department should always be followed. Particularly:
- that it is not allowed to consume or store any type of alcoholic beverages at the accommodation
- that it is not allowed to smoke on the area of the accommodation, either indoor or outside
- that it is not allowed to use any of the schools’ electronic devises
- that luggage and other belongings is not placed so they block the fire escape ruts/doors
- that it is only allowed to stay overnight in the assigned rooms.

All classrooms at the schools has an electronic board installed. The boards and the associated proejctor has a value of approx. 35.000 DKK per paragraph. The board may NOT be used during the stay. There will be made a claim against the person or group for damages on the boards.

Please respect the other participants on the accommodation. Please respect to keep a sensible volume on the accommodations. The accommodations is locked up at 23:45 hours (Saturday, however 00:30 hours)

It is not allowed to use sport equipment of any kind indoor at the accommodations.

Please leave your premises in the same condition as on arrival. Dustpan and brush are available at the accommodations

 

DK.png DE-SMALL.png EN-SMALL.png

Indkvarteringen sker på skoler i Kolding og omegn. Af hensyn til de daglige brugere af lokalerne skal følgende ordensregler overholdes:

Mindst én voksen og ansvarlig leder skal overnatte sammen med jeres deltagere. Der skal altid være en leder tilstede, når én eller flere af deltagerne er på skolen.

Den ansvarlige leder er ansvarlig for eventuelle skader eller manglende effekter på indkvarteringsstedet.

Brandvæsenets anvisninger skal altid følges. Bemærk især:
- at det ikke er tilladt at indtage eller opbevare nogen former for alkoholiske drikke på indkvarteringsstederne
- at det ikke er tilladt at ryge på skolernes arealer, hverken inde eller ude
- at brug af skolens elektriske apparater i klasselokaler ikke er tilladt
- at bagage og lignende ikke må anbringes, så de spærrer flugtvejene
- at der kun overnattes i det tildelte lokale

I alle klasselokaler på skolerne i Kolding er der installeret elektroniske tavler. Tavlerne og den tilhørende projektor har en værdi af ca. 35.000 kr. pr. stk. Tavlerne må IKKE benyttes under ophold. Der vil blive rejst krav om erstatning overfor den pågældende person/gruppe, hvis en tavle alligevel er blevet ødelagt.

Respekter venligst, at der skal være ro på indkvarteringsstederne. Indkvarteringsstedet aflåses kl. 23.45 (lørdag dog 00:30)

Der må ikke spilles bold indendørs på skolerne

Efterlad venligst jeres lokaler i samme stand som i modtog dem. Kost og fejebakker forefindes på skolerne.

 

DE.png DK-SMALL.png EN-SMALL.png


Die Unterbringung erfolgt in Schulen in Kolding und Umgebung. Aus Gründen der täglichen Nutzung der Räumlichkeiten sind folgende Verhaltensregeln zu beachten:

Mindestens ein Erwachsener und verantwortlicher Leiter übernachtet zusammen mit den Teilnehmern vor Ort. Es muss immer ein Erwachsener vor Ort sein, sobald einer oder mehrere Teilnehmer sich in der Schule befinden.

Der verantwortliche Leiter ist verantwortlich für eventuelle Schäden.

Anweisungen der Feuerwehr sind stets folge zu leisten, hierbei besonders:
- Es ist absolut verboten, alkoholische Getränke zu verzehren bzw., aufzubewahren
- Dass auf dem schulischen Gelände sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gebäude absolutes Rauchverbot besteht
- Der Gebrauch der schulischen elektronischen Geräte strengstens verboten ist
- Die Fluchtwege frei zu halten sind
- Die Übernachtungen nur in den zugewiesenen Räumen gestattet ist

In allen Klassenräumen in Kolding sind elektronische Tafeln installiert.  Die Tafeln und deren Projektor haben einen Gesamtwert iHv. 35.000 DKK pro Stk. Die Tafeln dürfen während des Aufenthalt nicht benutzt werden. Bei Beschädigungen einer Tafel werden die entsprechenden Gruppe/Personen in Regress gezogen.

Bitte respektieren Sie, dass bei den Einquartierungen Ruhe herrschen sollte. Die Räume werden um 23:45 abgeschlosen (am Samstag jedoch erst um 00:30)

In den Schulgebäuden herrscht absolutes Verbot von Ballspielen jeglicher Art.

Bitte die einzelnen Räume in dem Zustand hinterlassen, wie Sie vorgefunden wurden. Handfeger und Kutterschaufel sind vorhanden


Tournament sponsored by